Om

Skriven av:
Bloggen skrivs av blivande barnskötare och elevassistenter på Barn- och fritidsprogrammet, pedagogisk inriktning på Rönninge Gymnasium åk 2. 

Kontakt:
Vill ni nå oss är det bara att mejla till adressen: Barnochfritid11@gmail.com

Innehåll
Den här bloggen handlar om barnetsutveckling och Barnkonventionen. I bloggen tar vi upp den fysiska-, motoriska-, intellektuella-, kognitiva-, emotionella- och psykosociala utvecklingen hos barn. Den kommer också knyta an till Barnkonventionen och barnens rättigheter. 

Syfte och mottagare: 
Vi skriver den här bloggen som en del i vår egen kunskapsprocess kring barns utveckling och som en förlängning av vårt klassrum. 
Bloggen är framförallt skriven till barnskötare och elevassistenter som är verksamma i förskolan och skolan men också till viss del för blivande föräldrar eller nyblivna föräldrar som vill få tips och bra idéer till sitt föräldraskap.
Vi har med Barnkonventionen och dess artiklar i varje inlägg för att belysa vikten av vilka rättigheter barn har. 

Pedagogisk koppling:
Den här bloggen är en del av vårt lärande och bedömning i kurserna Pedagogiskt arbete och Barns lärande och växande. 

Mål i ämnet Pedagogik
  • Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv.
  • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
  • Förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.
Mål i ämnet Pedagogiskt arbete
  • Kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.

  • Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet.
  • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
  • Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter.

Centralt innehåll:

Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete
Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats.
Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta.
Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer.
Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande.
Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor.
Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
Lekens betydelse för barns lärande och växande.
Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
FN:s konvention om barnets rättigheter.
Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
www.skolverket.se

Upphovsrätt:

Länk till licensen, BY NC ND

Varför ska just vår blogg vinna Webbstjärnan?
Se länken: http://barnochfritid.blogspot.se/search/label/Varf%C3%B6r-vinna

Vad vi lärt oss av att publicera detta skolarbete på webben:
Klicka på länken.
http://barnochfritid.blogspot.se/search/label/Vad%20vi%20l%C3%A4r%20ossInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.